Aryanic

سؤالات متداول

 

 

شرایط پذیرش دانشجو در دوره‌های ارشد دانشگاه چیست؟ پذیرش، با آزمون ورودی و به‌صورت نیمه‌متمرکز (مصاحبه حضوری و یا آزمون عملی) و نیز داشتن مدرك كارشناسی معتبر، حداقل 3 سال تجربه و سابقه كار مرتبط و مستند و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی کشور است.

چگونه می‌توان در دوره‌های ارشد دانشگاه شرکت نمود؟ شرکت در آزمون ورودی دانشگاه که دفترچه آن از طریق سازمان سنجش توزیع خواهد شد و پس از قبولی در این مرحله، قبولی در مصاحبه حضوری

 مجموع واحدهای هر دوره و طول هر دوره چقدر است؟ مجموع واحدهای هر دوره بین 30 تا 32 واحد و طول دوره حداكثر 5/2 سال و مشتمل بر 5 نیم‌سال تحصیلی است. هر دوره شامل 12 تا 14 واحد دروس دانش‌پایه و 18 تا 20 واحد دروس عملی شامل 2 واحد سمینار، 4 تا 6 واحد پروژه گروهی و 10 تا 12 واحد پروژه تخصصی است.

ارکان شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به چه صورت است؟ کمیته‌های تخصصی، دبیرخانه، کمیته تحصیلات تکمیلی استان، کمیته راهبری کلان پروژه و کمیته تحصیلات تکمیلی مرکز

کمیته تخصصی شامل چه افرادی است؟ اعضاء هر کمیته تخصصی علاوه بر رییس کمیته تخصصی، مشتمل بر 6 نفر از صاحبنظران و متخصصان مرتبط با موضوع می‌باشند.

کلان‌پروژه چیست؟ پروژه جامعی است که بنا به تقاضا و نیاز دستگاه متقاضی تعریف‌شده است و شامل تعدادی پروژه تخصصی است.

دستگاه های متقاضی شامل چه دستگاهی است؟

کلیه وزراتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی ، موسسات یا نهادهای غیر دولتی، شرکتهای خصوصی، تعاونی ها و اتحادیه های صنفی که نیازمند تربیت نیروی انسانی برای انتقال، ارتقاء وبهینه سازی­، پیاده سازی، مستند سازی، تجاری سازی یا مدیریت فناوری در حوره شغلی یا محیطی کار خود باشد و پروژه جامعی به نام کلان پروژه تعریف می نماید که دانشگاه جهت پاسخ به این تقاضا و تربیت نیروی انسانی مورد نظر، دوره ارشد مرتبط را مشتمل برتعدادی پروژه تخصصی که از هم پیوستن نتایج آن ها اهداف کلان پروژه محقق می گردد. در شورای برنامه ریزی درسی علمی کاربردی طراحی و تصویب نموده و در مراکز مورد تاً­یید دانشگاه اجرا می نماید.

پروژه تخصصی چیست؟ تعدادی پروژه مرتبط با کلان‌پروژه هستند که از به هم پیوستن نتایج آن‌ها اهداف کلان‌پروژه محقق می‌گردد و دانشجوی دوره ارشد وظیفه اجرای آن را در دوره تحصیل خود تحت نظر کمیته راهبری کلان‌پروژه به‌عهده دارد.

 برای اجرای هر کلان‌پروژه یک یا چند پروژه گروهی تعریف می‌شود که اگر اهداف کلان‌پروژه با اجرای یک دوره ارشد محقق شود، پروژه گروهی به‌ مثابه کلان‌پروژه است، نمره پروژه گروهی در مرحله دفاع از گزارش پایان پروژه بر اساس نقش و اثرگذاری اجرای پروژه تخصصی بر تحقق اهداف کلان‌پروژه حاصل می‌شود و بر اساس میانگین نمره‌های راهبر کلان‌پروژه، مشاور کلان‌پروژه و استاد راهنمای پروژه تخصصی محاسبه می‌گردد.

 موضوع پروژه گروهی توسط چه کسی و کجا تصویب می‌شود؟ توسط راهبر کلان پروژه پیشنهاد و پس از تأیید کمیته راهبری کلان پروژه، طی نیمسال اول در کمیته تحصیلات تکمیلی استان تصویب می‌شود.

 راهبر کلان پروژه کیست؟

راهبر مسؤولیت تعیین و ساماندهی پروژه یا پروژه‌های گروهی، پیشنهاد و راهنمایی پروژه‌های تخصصی دانشجویان در راستای کلان‌پروژه و تأیید گزارش پایان کلان‌پروژه را برای پاسخگویی به دانشگاه و دستگاه متقاضی به عهده دارد.

کمیته راهبری کلان پروژه چیست؟و شامل چه افرادی است؟

کمیته ای ا­ست که در دستگاه متقاضی، هدایت یک پروژه و پروژهای تخصصی دانشجویان مربوط را برعهده دارد و متشکل از راهبرکلان پروژه (رییس کمیته) مشاور کلان پروژه، استاد راهنمای پروژه های تخصصی، ناظران پروژه های تخصصی و مشاوران پروژه های تخصصی است.

هر استاد راهنما چند پروژه تخصصی را می‌تواند راهنمایی کند؟ هر استاد راهنما در هر دوره ارشد حداکثر سه پروژه تخصصی را می‌تواند راهنمایی کند.

آیا راهبر کلان پروژه می‌تواند استاد راهنما یا مشاور پروژه‌های تخصصی باشد؟ خیر

آیا راهبر کلان پروژه می‌تواند راهبر دو کلان پروژه باشد؟ یک نفر نمی‌تواند راهبر دو کلان پروژه باشد ولی می‌تواند اگر دوره تمدید شد راهبری خود را ادامه بدهد.

مشاور کلان‌پروژه کیست؟ مسؤولیت ارائه مشاوره و همکاری با راهبر کلان‌پروژه، استادان راهنمای پروژه‌های تخصصی و دانشجویان مربوط، به‌منظور اجرای پروژه‌های تخصصی در راستای کلان‌پروژه را به‌عهده دارد.

ناظر پروژه تخصصی کیست و چه وظیفه‌ای دارد؟ ناظر پروژه تخصصی به پیشنهاد کمیته تحصیلات تکمیلی استان و تأیید کمیته تخصصی انتخاب می‌شود و دارای وظایف زیر است:

نظارت بر روند انجام پروژه تخصصی، پیشرفت علمی و عملی دانشجو در طول دوره

نظارت بر گزارش پایان پروژه دانشجو

گزارش پيشرفت فعاليت‌هاي دانشجو به کمیته تخصصی

آیا اعضای کمیته راهبری می‌توانند عضوی از کمیته راهبری باشند؟ بله از نظر آیین‌نامه منعی وجود ندارد

آیا مشاور کلان پروژه می‌تواند به‌عنوان استاد راهنما فعالیت نماید؟ بله

استاد راهنما در هرسال چند دانشجو را راهنمایی نماید؟ هر کلان پروژه 3 نفر و در سال حداکثر 6 نفر

آیا مرکز می‌تواند بدون نظر کمیته تخصصی پروژه‌های تخصصی را پیش ببرد؟ خیر طبق آیین‌نامه حتماً باید پروژه‌های تخصصی به تأیید کمیته تخصصی شورای تحصیلات تکمیلی برسد.

اجازه دفاع در چه صورتی صادر می‌گردد؟ با تأیید کلیه اعضای کمیته راهبری و تأیید پروپوزال‌ها توسط کمیته تخصصی و ارسال گزارش‌ها بخش اول و دوم کمیته راهبری و ناظران اجازه دفاع صادر خواهد شد.

آیا می‌توان استاد راهنما خود را عوض گرد؟ با هماهنگی کمیته تحصیلات تکمیلی استان و در صورت تأیید کمیته تخصصی امکان‌پذیر خواهد بود.

مرخصی، انتقال، تغییر رشته و مهمان ‌شدن در دوره ‌ارشد دانشگاه به چه صورتی است؟ هر دانشجو با توجه به اینکه مرخصی در نیمسال اول ممنوع است می‌تواند حداكثر یك نیمسال از مرخصی استفاده کند و مدت مذكور جز سنوات تحصیلی او محسوب می‌شود و ممنوع است.

مواردی­که دانشجو از ادامه تحصیل در دوره ارشد محروم می‌شود را نام ببرید؟

میانگین دروس دانشجو كمتر از 14 شود.

غیبت دانشجو بیش‌ازحد مجاز باشد.

پيشرفت فعاليت‌هاي دانشجو، از سوي كميته راهبري غیرقابل‌قبول اعلام شود.

مدت مجاز تحصیل دانشجو به پایان برسد.

گزارش پایان پروژه دانشجو و دفاع مجدد، غیرقابل‌قبول ارزیابی شود.

نمره نهایی پروژه تخصصی دانشجو چگونه تعیین می‌شود؟ در ارزیابی اول پیشرفت فعالیت‌های دانشجو در پایان نیمسال دوم 3 نمره و در ارزیابی دوم در پایان نیمسال سوم 5 نمره و دوازده نمره هم در مرحله دفاع از گزارش پایان پروژه تعیین خواهد شد.

نکات مربوط به درس سمینار را توضیح دهید؟ دانشجو باید تا پایان نیمسال اول موضوع سمینار که مرتبط با موضوع کلان‌پروژه و یا پروژه تخصصی خود است را با هماهنگی راهبر کلان‌پروژه و استاد راهنمای پروژه تخصصی تعیین و نهایتاً تا پایان نیمسال دوم در حضور اعضاء کمیته راهبری ارائه نماید و نمره آن بر اساس میانگین نمره‌های راهبر کلان‌پروژه، مشاور کلان‌پروژه، استاد راهنمای پروژه تخصصی و استاد راهنمای پروژه تخصصی دیگری از کلان‌پروژه به‌عنوان داور سمینار تعیین می‌گردد.

نمره قبولی در هر درس دوره ارشد به چه صورتی باید باشد؟ حداقل نمره قبولی در هر درس 12 از 20 و میانگین کل نمرات قابل‌قبول در دروس دانش‌پایه 14 از 20 است و حداقل نمره قبولی دروس جبرانی بدون احتساب در میانگین كل نمرات دانشجو در هر درس 10 از 20 است.

هیئت‌داوران چیست و شامل چه افرادی است؟ هیأتی است كه ارزیابی گزارش پایان پروژه دانشجو را در جلسه دفاع بر عهده دارد و شامل راهبر کلان‌پروژه، مشاور کلان‌پروژه، استاد راهنمای پروژه تخصصی، مشاور پروژه تخصصی، ناظر پروژه تخصصی و 1 نفر عضو هیأت علمی مرتبط با موضوع (مستقل از مرکز مجری) است.

آیا دانشجویان انصرافی یا اخراجی از تحصیل می‌تواند مجدداً در آزمون ورودی دانشگاه شركت نمایند؟ در صورت تسویه‌حساب كامل با دانشگاه مربوط می‌تواند مجدداً شركت نمایند.

شرایط دروس جبرانی در دوره‌های ارشد دانشگاه به چه صورتی است؟ حداکثر دروس جبرانی که هر دانشجو در طول دوره می‌گذارد 12 واحد است، به ازای گذراندن تا 3 واحد جبرانی، یک ماه به مدت تحصیل دانشجو افزوده می‌شود و به ازای گذراندن حداکثر 12 واحد جبرانی، یک نیمسال تحصیلی به مدت تحصیل دانشجو افزوده می‌شود.

آیا دانشجو حق دارد به محرومیت از ادامه تحصیل خود اعتراض کند؟ بله، در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل‌بررسی است.

دانشجوی ارشد پروژه تخصصی خود را تحت نظر چه کمیته ای اجرا نماید؟

تحت نظر کمیته راهبری کلان پروژه اجرا می نماید.

در چه شرایطی، شرایط خبرگی دوره مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفه ای قابل تجدید نظر است؟

در موارد خاص و به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه قابل تجدید نظر است.

آیا راهبرکلان پروژه می تواند همزمان استاد راهنما باشد؟

خیر نمی تواند وظیفه استاد راهنمای پروژه تخصصی درکمیته راهبری کلان پروژه داشته باشد.

در چه شرایطی مرتبه استادیاری می تواند جاگزین ومرتبه دانشیاری شود؟

زمانی می­تواند جایگزین شود که مورد تایید هیات ممیزه دانشگاه باشد.

هر استاد راهنما می تواند حداکثر راهنمای چند دانشجو باشد؟

حداکثر راهنمای­3 دانشجو را در هر دوره و 6 دانشجو بطور همزمان از دوره های مختلف عهده دار باشد..

آیا مشاور کلان پروژه می تواند وظیفه دیگری در کمیته راهبری کلان پروژه داشته باشد؟

بله می تواند استاد راهنمای پروژه تخصصی باشد.

آیا دانشجو می­تواند در نیم سال اول مرخصی بگیرد؟

خیر ، نمی تواند

چند واحد درسی در هر نیم سال ارائه خواهد شد؟

حداقل 8 واحد و حداکثر 14واحد

در چه صورتی دانشجو شامل کمسیون خاص می­شود؟

در­صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و با بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی، حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل نشود، کمسیون موارد خاص دانشگاه برحسب مورد با حضوراستاد­راهنمای پروژه تخصصی،  وضعیت دانشجو را بررسی می کند و متناسب با فعالیت های علمی دانشجو، می تواند یک نیم سال طول سنوات وی را تمدید نماید.

در چه مواردی دانشجو از ادامه تحصیل ممنوع می شود؟

میانگین دورس دانشجو کمتر از 14 شود

غیبت دانشجو بیش از حد مجاز باشد

پیشرفت دانشجو، از سوی کمیته راهبری غیر قابل قبول اعلام شود

مدت مجاز تحصیل دانشجو ودفاع مجدد، غیر قابل قبول ارزیابی شود

گزارش پایان پروژه دانشجو و دفاع مجدد، غیر قابل قبول ارزیابی شود

آیا دانشجو موظف به ارائه سمینار است؟

بله، دانشجو موظف است تا پایان نیم سال اول موضوع سمینار با موضوع کلان پروژه ویا پروژه تخصصی خود را با با هماهنگی راهبر کلان پروژه و استاد راهنمای پروژه تخصصی تعیین و نهایتاً تا پایان نیم سال دوم در حضور کمیته راهبری ارائه نماید.

 مدرس سمینار چه کسی می تواند باشد؟ مدرس درس سمینار استاد راهنمای پروژه تخصصی دانشجو می باشد

وظیفه ناظر پروژه چیست؟

موظف است میزان پیشرفت فعالیت های دانشجویان را به کمیته تخصصی گزارش دهد.

حضور چه کسانی در جلسه دفاع الزامی است؟

حضور نماینده تحصیلات تکمیلی و کلیه اعضای هیات داوران درجلسه دفاع الزامی است

جهت صدور مجوز دفاع چه مراحلی باید طی شود؟

درخواست استاد راهنمای پروژه تخصصی و تایید راهبر کلان پروژه

تایید کمیته راهبری

تایید کمیته تحصیلات تکمیلی مرکز مبنی بر بلامانع بودن برگزاری جلسه از نظر و قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه

تایید کمیته تخصصی مربوط

صدور مجوز دفاع از گزارش پایان پروژه توسط کمیته تحصیلات تکمیلی استان

چنانچه گزارش پایان پروژه دانشجو غیر قابل قبول ارزیابی شود چه باید کرد؟

بنا به تشخیص هیات داوران،  دانشجو مجاز است طی حداکثر یک نیم سال اصلاحات لازم را در پروژه به عمل آورد و صرفاً برای یک بار دیگر از گزارش پایان پروژه دفاع کند. در صورت عدم کسب نمره قابل قبول، از دریافت مدرک محرم خواهد شد.

نمره پروژه گروهی چگونه محاسبه می شود؟

بر اساس نقش و اثر گذاری اجرای پروژه تخصصی بر تحقق اهداف کلان پروژه حاصل می شود، در مرحله دفاع از گزارش پایان پروژه تعیین خواهد شد و براساس میانگین مجموع نمره های راهبر کلان پروژه ، مشاور کلان پروژه  واستاد راهنمای پروژه محاسبه می گردد.

کمیته راهبری کلان پروژه چیست؟و شامل چه افرادی است؟

کمیته ای ا­ست که در دستگاه متقاضی، هدایت یک پروژه و پروژهای تخصصی دانشجویان مربوط را برعهده دارد و متشکل از راهبرکلان پروژه (رییس کمیته) مشاور کلان پروژه، استاد راهنمای پروژه های تخصصی، ناظران پروژه های تخصصی و مشاوران پروژه های تخصصی است