دفتر امور پژوهش و فناوری

دفتر امور پژوهش و فناوری

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : دستورالعمل هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده

 دانلود فایل : آیین نامه واحد استانی

 دانلود فایل : آیین نامه مقالات

 دانلود فایل : آیین نامه مراکز

 دانلود فایل : آیین نامه کمیته منتخب

 دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش

 دانلود فایل : اختراعات