مرکز اسناد و انتشارات (فرم های مرتبط)

مرکز اسناد و انتشارات

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردی

 دانلود فایل : دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردی

 دانلود فایل : دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسی

 دانلود فایل : آئین نامه کتاب برتر سال

 

مرکز اسناد و انتشارات (فرم های مرتبط)

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : فرم داوری کتاب

 دانلود فایل : فرم امتیازدهی

 دانلود فایل : فرم خوداظهاری

 دانلود فایل : فرم متقاضیان تألیف کتاب