دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی

دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی

------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل : گزارش ناظر بخش دوم      

 دانلود فایل : گزارش ناظر بخش اول    

 دانلود فایل : گزارش ناظر از جلسه دفاع       

 دانلود فایل : مجوز دفاع 

 دانلود فایل : فرم آمادگی دفاع شماره   

 دانلود فایل : فرم آمادگی دفاع شماره  

 دانلود فایل : فرم آمادگی دفاع شماره   

 دانلود فایل : فرایند اخذ مجوز دفاع

 دانلود فایل : صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژه  

 دانلود فایل : صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصی 

 دانلود فایل : صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصی

 دانلود فایل : شیوه نامه نگارش گزارش دفاع

 دانلود فایل : proposal-arshad          

 دانلود فایل : تفاهم نامه

 دانلود فایل : تفاهم نامه

 دانلود فایل : کمیته فنی تفاهم نامه ها   

 دانلود فایل : شورای تحصیلات تکمیلی    

 دانلود فایل : دوره های ارشد      

 دانلود فایل : دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشد  

 دانلود فایل : آیین نامه جشنواره ملی