آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه های عضو هیأت امنامرکز اسناد و انتشارات
فرم داوری ترجمه کتابمرکز اسناد و انتشارات
گزارش ناظر بخش دومدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر بخش اولدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر از جلسه دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
مجوز دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۱دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۲دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۳دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرایند اخذ مجوز دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژهدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
شیوه نامه نگارش گزارش دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
proposal - arshadدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
کمیته فنی تفاهم نامه هادفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
شورای تحصیلات تکمیلیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
دوره های ارشددفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشددفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
آیین نامه جشنواره ملیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی