آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دوره های ارشددفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز اسناد و انتشارات
شورای تحصیلات تکمیلیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
شیوه نامه نگارش گزارش دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژهدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرایند اخذ مجوز دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۱دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۲دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۳دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم خوداظهاریمرکز اسناد و انتشارات
فرم داوری ترجمه کتابمرکز اسناد و انتشارات
فرم داوری کتابمرکز اسناد و انتشارات
فرم طرح های پژوهشیدفتر امور پژوهش و فناوری
کمیته فنی تفاهم نامه هادفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
کمیسیون معین شورای فناوری مراکز رشدمراکز رشد
گزارش ناظر از جلسه دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر بخش اولدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر بخش دومدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی