آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه پژوهانه (گرنت)دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه شورای پژوهشدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه کمیته منتخبدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مراکزدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه واحد استانیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
اختراعاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجوییدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
فرم طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مقالاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
کمیسیون معین شورای فناوری مراکز رشدمراکز رشد
آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشدمراکز رشد
اساسنامه مرکز رشد خوشهمراکز رشد
آیین نامه شبکه مراکز رشدمراکز رشد
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
استانداردهای (فنی و محتوایی) سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
قرارداد فروش و پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای ارائه الکترونیک دروسمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک