آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
proposal - arshadدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
آئین نامه کتاب برتر سالمرکز اسناد و انتشارات
آیین نامه جشنواره ملیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
آیین نامه شبکه مراکز رشدمراکز رشد
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه های عضو هیأت امنامرکز اسناد و انتشارات
آیین نامه شورای پژوهشدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه کمیته منتخبدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه مراکزدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه مقالاتدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه واحد استانیدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشدمراکز رشد
اختراعاتدفتر امور پژوهش و فناوری
اساسنامه مرکز رشد خوشهمراکز رشد
تفاهم نامهدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز اسناد و انتشارات
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشددفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردیمرکز اسناد و انتشارات
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجوییدفتر امور پژوهش و فناوری
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز اسناد و انتشارات