آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
proposal - arshad-
آئین نامه کتاب برتر سالمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه پژوهانه (گرنت)دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه جشنواره ملی-
آیین نامه شبکه مراکز رشدمراکز رشد
آیین نامه شورای انتشاراتمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه شورای پژوهشدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه کمیته منتخبدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مراکزدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مقالاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه واحد استانیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشدمراکز رشد
اختراعاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
اساسنامه مرکز رشد خوشهمراکز رشد
استانداردهای (فنی و محتوایی) سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
تفاهم نامه-
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشد-
دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک