آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه پژوهانه (گرنت)دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجوییدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
فرم طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
اساسنامه مرکز رشد خوشهمراکز رشد
آیین نامه شبکه مراکز رشدمراکز رشد
آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشدمراکز رشد
کمیسیون معین شورای فناوری مراکز رشدمراکز رشد
اختراعاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه شورای پژوهشدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه کمیته منتخبدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مراکزدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه مقالاتدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه واحد استانیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه