آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
استانداردهای (فنی و محتوایی) سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای ارائه الکترونیک دروسمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه شورای انتشاراتمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم داوری ترجمه کتابمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
قرارداد فروش و پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم خوداظهاریمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم داوری کتابمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آئین نامه کتاب برتر سالمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک