آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم آمادگی دفاع شماره ۳دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۲دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۱دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
مجوز دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر از جلسه دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر بخش اولدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
گزارش ناظر بخش دومدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم داوری کتابمرکز اسناد و انتشارات
آئین نامه کتاب برتر سالمرکز اسناد و انتشارات
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز اسناد و انتشارات
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز اسناد و انتشارات
اساسنامه مرکز رشد خوشهمراکز رشد
آیین نامه شبکه مراکز رشدمراکز رشد
آیین‌نامه تأسیس و صدور مجوز مراکز رشدمراکز رشد
کمیسیون معین شورای فناوری مراکز رشدمراکز رشد
اختراعاتدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه شورای پژوهشدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه کمیته منتخبدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه مراکزدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه مقالاتدفتر امور پژوهش و فناوری