اخبار

آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در جلسه شورای هم اندیشی و تعامل مراکز علمی کاربردی گفت: آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز علمی کاربردی به دانشکده هایی از این دانشگاه تبدیل شوند و شرط تحقق این امر، حرکت مراکز به سوی کیفیت است.

ادامه مطلب
استقرار سامانه آموزشی "هم آوا"

استقرار سامانه آموزشی "هم آوا"

با استقرار بخش های اصلی سامانه "هم آوا" مطابق تقویم دانشگاه، تقریبا تمامی فرآیندهای آموزشی بر بستر فناوری اطلاعات و با استفاده از امکانات موجود دانشگاه فراهم شد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع، به صورت آموزش برخط، ویژه مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

برگزاری اولین کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع، به صورت آموزش برخط، ویژه مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

برای اولین بار، کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی کاربردی و به صورت آموزش برخط، ویژه مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی قرارداد انتقال فناوری پهباد سمپاش منعقد کردند

دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی قرارداد انتقال فناوری پهباد سمپاش منعقد کردند

قرارداد انتقال فناوری پهباد سمپاش، میان دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیاکلا و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران به امضاء رسید.

ادامه مطلب