اخبار - آرشیو

دومین نشست مجازی استارت­ آپ ها­ی مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی

دومین نشست مجازی استارت­ آپ ها­ی مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی

دومین نشست مجازی با مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه رویدادهای شتاب، توسط دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب