اخبار - آرشیو

آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در جلسه شورای هم اندیشی و تعامل مراکز علمی کاربردی گفت: آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز علمی کاربردی به دانشکده هایی از این دانشگاه تبدیل شوند و شرط تحقق این امر، حرکت مراکز به سوی کیفیت است.

ادامه مطلب